Inlägg märkta ‘MVV Holding’

MVV Holding bokslut

tisdag, 6 mars, 2018

MVV Holding släppte nyligen sitt bokslut.

Positivt

  • Mjukvaruverksamheten dubblar sin omsättning och ger positivt rörelseresultat.
  • Bolaget verkar vilja göra en global satsning med hjälp av andra aktörer istället för att göra det själva.

Negativt

  • Konsultverksamheten gör ingen vinst att tala om och minskar omsättningen kraftigt jämfört med föregående år.

Kommentar

Bolaget fortsätter sin lite sega resa sett ur en aktieägares perspektiv. För bolaget ifråga råder nog rätt hög aktivitet för att hantera omställning av konsultverksamhet samt uppbyggnaden av mjukvaruverksamheten. Min förhoppning är att mjukvaruverksamheten tar fart nån dag och i så fall  bör aktiekursen gå upp kraftigt från dagens 10 Mkr. Den som lever får se.

Svar på lite frågor från MVV Holding

onsdag, 6 december, 2017

Jag ställde lite frågor via mail till Sören Gustafsson, VD för MVV Holding.

Frågor

1. Casat verkar vara en lovande mjukvara som blivit prisad av många (https://mvvinternational.com/references/). Det verkar dock vara långa försäljningsprocesser. Finns det något sätt att snabba upp försäljningsprocessen? Till exempel att vända sig direkt mot mindre fabriker som kanske inte har så långa beslutsprocesser?

Införsäljningen av vår mjukvara tar lång tid. Detta beror på att så många delar av kundens verksamhet påverkas. Vår försäljning kan väl närmast liknas vid när företagen byter affärssystem.

När vi känner att tiden är rätt ser vi en möjlighet att ta fram en produkt med begränsad funktionalitet och därigenom kunna vända oss mot den målgrupp du nämner.


2. Kommer er polska verksamhet ha möjligheter att snabba upp försäljningen av Casat? Jag antar att dem kommer igång under början av 2018 med tanke på att ni rekryterat under hösten nu?
Vi får se under första kvartalet om vi lyckats få rätt bemanning i Polen.


3. MVV är ett konsultbolag medans Casat är en mjukvara, det vill säga två olika typer av bolag. Om Casat får fart på försäljningen, skulle ni kunna tänka er att särnotera Casat i ett eget bolag och dela ut det till aktieägarna?
I Dagsläget är inte en utdelning av MVV Information Technology AB planerad.


4. Med Lernia har ni 60 elever i ett yrkershögskole-program. Hur räknar ni med att tjäna pengar på det? Är det några större summor det kan handla om?
Vi har samma upplägg gentemot Lernia som vi har mot andra kunder och utbildningarna är ur ett ekonomiskt perspektiv att se som vilket konsultuppdrag som helst. Skillnaden är att vi får en fantastisk möjlghet att rekrytera ur elevunderlaget.


5. Tror du att era åtgärder inom konsultverksamheten kommer att räcka för att börja gå med vinst igen? Dem flesta konsultbolag på börsen verkar gå med vinst i dagsläget så ni borde väl också kunna göra det snart.
Konsultverksamheten har under väldigt lång tid burit kostnader även för Casat i form av overhead och liknande. Vidare har kassaflödet från Konsultdelen finansierat i princip hela utvecklingen. I takt med att Casat nu genererar intäkter kommer vi att kunna sänka kostnaderna i konsultverksamheten.

MVV Holding kom med bra halvårsrapport

fredag, 1 mars, 2013

MVV Holding kom igår med sin halvårsrapport. De gjorde en vinst på 46 öre per aktie och handlas till p/e 7,5 på föregående års vinst. Omsättningen ökade med 49% jämfört med 2011. Ledningen bedömer att tillväxten kommer att fortsätta 2013 med reservation för hur fordonsindustrin utvecklas. Börsvärdet ligger nu på ca 19 miljoner kronor och bolaget omsätter 70 miljoner kronor.

Jag har haft MVV Holding i portföljen ett tag nu och aktien har utvecklats bra under tiden, jag ligger plus 30%.

Antalet anställda i MVV Holding ökade med 18% under året vilket får mig att undra om de kan upprätthålla den höga tillväxt-takten på omsättningen. De kommer nog fortsätta att växa omsättningsmässigt, men långsammare än i år.

Det är kanske inte helt självklart att behålla MVV Holding på den här nivån eftersom det är ett så pass litet företag med de risker som det innebär. Men jag behåller nog ett tag till i alla fall eftersom bolaget har en hög ambitionsnivå och kan överraska positivt.

MVV Holding växer 51% organiskt!

tisdag, 28 augusti, 2012

MVV Holding har nu kommit med sin halvårsrapport och jag måste säga att jag är mycket nöjd med företagets utveckling. Visserligen är marginalen låg men men min känsla är att det är svårt att få en hög marginal när man växer så fort som MVV Holding. Det kostar att ligga på topp. Förhoppningsvis blir marginalerna större när bolaget går in i en mognare fas i framtiden.

Hur som helst, det här är ett företag som 2012 verkar få en årsomsättning som överstiger 70 miljoner kronor och det värderas till 12 miljoner kronor. Bolaget visar vinst (om än svagt negativt kassaflöde) och växer organiskt med mycket hög hastighet. P/e om man tar första halvårets vinst gånger två blir 4,8! Och detta på ett bolag som växer väldigt snabbt. Det känns billigt tycker jag och jag passade på att öka idag.

Januari – juni 2012
Nettoomsättning 34,6 (22,9) Mkr.
Rörelseresultat 1,7 (2,8) Mkr.
Resultat före skatt 1,6 (2,8) Mkr.
Resultat per aktie 0,235 (0,54) kr.
Kassaflöde från den löpande verksamheten -414 (415) kkr.

Januari – juni 2012

Nettoomsättning 34,6 (22,9) Mkr.

Rörelseresultat 1,7 (2,8) Mkr.

Resultat före skatt 1,6 (2,8) Mkr.

Resultat per aktie 0,235 (0,54) kr.

Kassaflöde från den löpande verksamheten -414 (415) kkr.

Kommentarer från vd Sören Gustafsson

Under perioden har bolaget kraftigt ökat sin försäljning, inte minst på exportmarknaderna. Ett större rekryteringsprogram i kombination med uppbyggnaden av egna utbildningsprogram genomförs för närvarande vilket har lett till en högre temporär kostnadsnivå och därigenom sämre vinstnivå. Åtgärderna genomförs för att minska riskexponeringen mot konjunkturkänsliga kundsegment i framtiden.

Andelen export av bolagets produkter och tjänster ökar från 20 – 25 % av nettoomsättningen till i dagsläget ca 30 %. Under 1:a halvåret då exportförsäljningen ökade har avvikelser från prognosticerade intäkter varit negativa på grund av valutaförändringar. Andelen export förväntas öka ytterligare under hösten.

Satsningen på management konsulting med hjälp av underkonsulter i PPA-bolaget har inte utvecklats som förväntat.

Bolagets ledning bedömer marknadsläget som osäkert men tillströmningen av förfrågningar är trots detta fortsatt god.

Likvida medel och krediter bedöms inte utgöra en begränsande faktor för tillväxten. Likvida medel och outnyttjade, beviljade krediter uppgick vid halvårets slut till 1,8 Mkr (3,1 Mkr). Kundfordringarna uppgick vid samma tillfälle till ca 18,8 Mkr (13,4 Mkr).

Marknaden

Bolaget är verksamt inom marknadssegmenten Fordon, Offshore, Komplexa maskinsystem och ”Övrig industri”. Område Fordon beräknas att stagnera men övriga områden beräknas även framgent att öka, dock med en lägre ökningstakt.

Bolagets affärsområden är konstruktion/utveckling och produktionsteknik och de planerade områdena elektronik och IT/Data är under utveckling men dessa kan begränsas av tillgång på kompetent personal.

Informationsstrategi

Bolagets aktier handlas under kortnamnet MVVMTFB på NGM/Nordic MTF och information från bolaget distribueras dels genom bolagets hemsida och dels genom NG News.

Bolagets uppdrag innebär att bolagets konsulter arbetar med antingen våra kunders framtida produkter eller våra kunders framtida processer. Samtliga uppdrag medför ett omfattande sekretessåtagande. Detta innebär att den information som lämnar företaget aldrig kan omfattas av vilka kunder som lägger order, vilka produkter som utvecklas eller annan information som kan kopplas till våra uppdragsgivares verksamhet och framtida planering.

Risker och osäkerheter i verksamheten

Bolagen i koncernen utsätts för marknadsrisker, kreditrisker och likviditetsrisk i normal omfattning. En generell ekonomisk nedgång kan naturligtvis även minska efterfrågan på bolagets produkter och tjänster.

Medarbetare

Rekrytering av nya medarbetare är en avgörande faktor för fortsatt tillväxt. Bolaget har ökat insatserna avseende rekrytering.

Bolagets ledning och styrelse är av uppfattningen att rekrytering skall vara en kärnkompetens inom bolaget.

Vid periodens ingång uppgick antalet anställda till 71 och vid periodens slut till 86, en ökning med 21 %.

Vara den 23 augusti 2012

Sören Gustafsson

vd MVV Holding AB

MVV Holdings vd Sören Gustafsson svarar på frågor

tisdag, 15 maj, 2012
1. Kan ni rekrytera personal i den omfattning ni önskar?Självklart kan brist på tillgänglig personal vara en flaskhals, frågan låter sig inte besvaras med mindre utan en fullödig beskrivning av våra rekryteringsverktyg och dessa är ju samtidigt viktigt att vi behåller för oss själva och inte låter våra kollegor ta del av. Det korta svaret blir att vi fortsatt har många intresseanmälningar men det varierar beroende på vilken typ av medarbetare vi söker.
2. Vad har ni för strategi för att vara en attraktiv arbetsgivare?Som jag hoppas har framgått är vår målsättning att ha betydligt lägre kostnader för administration och ej debiterbar personal för att därigenom kunna, dels ha konkurrenskraftiga priser och dels ha en konkurrenskraftig lönenivå. Vår notering är ett led i vår personalpolitik mer än ett sätt att attrahera kapital eller intressera externa ägare genom att kunna erbjuda personalen att på ett enkelt sätt bli delägare i verksamheten.
3. I hur stor utsträckning kan ni svara upp mot de förfrågningar ni
får från Norge?Hos de kunder vi redan är etablerade hos har vi en svarsfrekvens närmare 70 %, dock är den totala volymen förfrågningar väldigt omfattande. Gissningsvis svarar vi idag på 10% av samtliga förfrågningar vi har tillgång till.
4. Är det högre marginal på den personal ni hyr ut till Norge, jämfört
med Sverige? Ja, men samtidigt större omkostnader.
5. Finns det något som utmärker er jämfört med andra konsultbolag?
Till exempel ser jag att ni har kopplingar till professor Anders
Kinnander. Vi har ETT konkurrensmedel och det är våra medarbetares förmåga att leverera volym och kvalitet. “Mycket verkstad och lite snack” är ju som bekant vårt motto.
6. Vad är affärsmodellen för Casat NX? Skalbarhet? Casat nx är en unik mjukvara för beredning och optimering av industriell verksamhet på en nivå där få företag befinner sig. Vi ser inte mjukvaran som en volymprodukt utan ett verktyg för kvalificerad produktionsteknik.
7. Hur stor del av omsättningen förväntar du dig att Casat NX kommer
att bidra med framöver?Kan inte svara på frågan i dagsläget.
8. Har ni några planer på att starta kontor i utlandet?MVV Holding har redan ett systerbolag i Polen med två kontor, under året ska möjligheten att integrera denna verksamhet under MVV Holding ses över. Vi exporterar redan idag ganska mycket av våra tjänster och denna export är inte direkt beroende av om vi har etablerat ett fysiskt kontor eller inte. en fysiskt etablering görs i huvudsak för att decentralisera vissa insatser som idag görs från Sverige. Detta kan vara försäljning, rekrytering eller personaladministration.
9. Har du något annat som du vill att investerare ska känna till om bolaget?De som har ett intresse av vårt bolag är välkomna att höra av sig och jag lovar att efter bästa förmåga och i mån av tid besvara dessa frågor. Vi har inte ambitionen att sprida information om företaget som inte efterfrågas eller måste delges marknaden genom det regelverk vi verkar efter. Vi noterar att många bolag systematiskt informerar investerarna om ärenden som enligt vår uppfattning saknar relevans för potentiella investerare. Detta tar tid och kan enligt vårt sätt att se på saken t.o.m skada bolagens trovärdighet hos investerarna.

1. Kan ni rekrytera personal i den omfattning ni önskar?

Självklart kan brist på tillgänglig personal vara en flaskhals, frågan låter sig inte besvaras med mindre utan en fullödig beskrivning av våra rekryteringsverktyg och dessa är ju samtidigt viktigt att vi behåller för oss själva och inte låter våra kollegor ta del av. Det korta svaret blir att vi fortsatt har många intresseanmälningar men det varierar beroende på vilken typ av medarbetare vi söker.

2. Vad har ni för strategi för att vara en attraktiv arbetsgivare?

Som jag hoppas har framgått är vår målsättning att ha betydligt lägre kostnader för administration och ej debiterbar personal för att därigenom kunna, dels ha konkurrenskraftiga priser och dels ha en konkurrenskraftig lönenivå. Vår notering är ett led i vår personalpolitik mer än ett sätt att attrahera kapital eller intressera externa ägare genom att kunna erbjuda personalen att på ett enkelt sätt bli delägare i verksamheten.

3. I hur stor utsträckning kan ni svara upp mot de förfrågningar ni får från Norge?

Hos de kunder vi redan är etablerade hos har vi en svarsfrekvens närmare 70 %, dock är den totala volymen förfrågningar väldigt omfattande. Gissningsvis svarar vi idag på 10% av samtliga förfrågningar vi har tillgång till.

4. Är det högre marginal på den personal ni hyr ut till Norge, jämfört
med Sverige?

Ja, men samtidigt större omkostnader.

5. Finns det något som utmärker er jämfört med andra konsultbolag?Till exempel ser jag att ni har kopplingar till professor Anders Kinnander.

Vi har ETT konkurrensmedel och det är våra medarbetares förmåga att leverera volym och kvalitet. “Mycket verkstad och lite snack” är ju som bekant vårt motto.

6. Vad är affärsmodellen för Casat NX? Skalbarhet?

Casat nx är en unik mjukvara för beredning och optimering av industriell verksamhet på en nivå där få företag befinner sig. Vi ser inte mjukvaran som en volymprodukt utan ett verktyg för kvalificerad produktionsteknik.

7. Hur stor del av omsättningen förväntar du dig att Casat NX kommer att bidra med framöver?

Kan inte svara på frågan i dagsläget.

8. Har ni några planer på att starta kontor i utlandet?

MVV Holding har redan ett systerbolag i Polen med två kontor, under året ska möjligheten att integrera denna verksamhet under MVV Holding ses över. Vi exporterar redan idag ganska mycket av våra tjänster och denna export är inte direkt beroende av om vi har etablerat ett fysiskt kontor eller inte. en fysiskt etablering görs i huvudsak för att decentralisera vissa insatser som idag görs från Sverige. Detta kan vara försäljning, rekrytering eller personaladministration.

9. Har du något annat som du vill att investerare ska känna till om bolaget?

De som har ett intresse av vårt bolag är välkomna att höra av sig och jag lovar att efter bästa förmåga och i mån av tid besvara dessa frågor. Vi har inte ambitionen att sprida information om företaget som inte efterfrågas eller måste delges marknaden genom det regelverk vi verkar efter. Vi noterar att många bolag systematiskt informerar investerarna om ärenden som enligt vår uppfattning saknar relevans för potentiella investerare. Detta tar tid och kan enligt vårt sätt att se på saken t.o.m. skada bolagens trovärdighet hos investerarna.

Köpte på mig lite MVV Holding

onsdag, 11 april, 2012

Köpte på mig en liten post MVV Holding idag till kursen 0,14. MVV Holding är ett snabbväxande litet konsultbolag som än så länge inte visar nån vinst att tala om. Men jag tror att i längden kan nog detta bli en bra aktie om företaget fortsätter växa som det gör.

Dock  är det ju alltid ganska hög risk med såna här lite mindre bolag så man ska kanske inte förköpa sig. Men en liten intressant krydda i portföljen kan det ju vara.

Bolaget hade 2011 en omsättning på 47 miljoner kronor och har ett börsvärde på ca 15 Mkr. Jag kan tänka mig att 2012 kommer att ge ganska god tillväxt.

Ta en titt på den här videon med deras VD och kolla lite i deras bokslutskommuniké om ni är intresserade.