MVV Holding växer 51% organiskt!

MVV Holding har nu kommit med sin halvårsrapport och jag måste säga att jag är mycket nöjd med företagets utveckling. Visserligen är marginalen låg men men min känsla är att det är svårt att få en hög marginal när man växer så fort som MVV Holding. Det kostar att ligga på topp. Förhoppningsvis blir marginalerna större när bolaget går in i en mognare fas i framtiden.

Hur som helst, det här är ett företag som 2012 verkar få en årsomsättning som överstiger 70 miljoner kronor och det värderas till 12 miljoner kronor. Bolaget visar vinst (om än svagt negativt kassaflöde) och växer organiskt med mycket hög hastighet. P/e om man tar första halvårets vinst gånger två blir 4,8! Och detta på ett bolag som växer väldigt snabbt. Det känns billigt tycker jag och jag passade på att öka idag.

Januari – juni 2012
Nettoomsättning 34,6 (22,9) Mkr.
Rörelseresultat 1,7 (2,8) Mkr.
Resultat före skatt 1,6 (2,8) Mkr.
Resultat per aktie 0,235 (0,54) kr.
Kassaflöde från den löpande verksamheten -414 (415) kkr.

Januari – juni 2012

Nettoomsättning 34,6 (22,9) Mkr.

Rörelseresultat 1,7 (2,8) Mkr.

Resultat före skatt 1,6 (2,8) Mkr.

Resultat per aktie 0,235 (0,54) kr.

Kassaflöde från den löpande verksamheten -414 (415) kkr.

Kommentarer från vd Sören Gustafsson

Under perioden har bolaget kraftigt ökat sin försäljning, inte minst på exportmarknaderna. Ett större rekryteringsprogram i kombination med uppbyggnaden av egna utbildningsprogram genomförs för närvarande vilket har lett till en högre temporär kostnadsnivå och därigenom sämre vinstnivå. Åtgärderna genomförs för att minska riskexponeringen mot konjunkturkänsliga kundsegment i framtiden.

Andelen export av bolagets produkter och tjänster ökar från 20 – 25 % av nettoomsättningen till i dagsläget ca 30 %. Under 1:a halvåret då exportförsäljningen ökade har avvikelser från prognosticerade intäkter varit negativa på grund av valutaförändringar. Andelen export förväntas öka ytterligare under hösten.

Satsningen på management konsulting med hjälp av underkonsulter i PPA-bolaget har inte utvecklats som förväntat.

Bolagets ledning bedömer marknadsläget som osäkert men tillströmningen av förfrågningar är trots detta fortsatt god.

Likvida medel och krediter bedöms inte utgöra en begränsande faktor för tillväxten. Likvida medel och outnyttjade, beviljade krediter uppgick vid halvårets slut till 1,8 Mkr (3,1 Mkr). Kundfordringarna uppgick vid samma tillfälle till ca 18,8 Mkr (13,4 Mkr).

Marknaden

Bolaget är verksamt inom marknadssegmenten Fordon, Offshore, Komplexa maskinsystem och ”Övrig industri”. Område Fordon beräknas att stagnera men övriga områden beräknas även framgent att öka, dock med en lägre ökningstakt.

Bolagets affärsområden är konstruktion/utveckling och produktionsteknik och de planerade områdena elektronik och IT/Data är under utveckling men dessa kan begränsas av tillgång på kompetent personal.

Informationsstrategi

Bolagets aktier handlas under kortnamnet MVVMTFB på NGM/Nordic MTF och information från bolaget distribueras dels genom bolagets hemsida och dels genom NG News.

Bolagets uppdrag innebär att bolagets konsulter arbetar med antingen våra kunders framtida produkter eller våra kunders framtida processer. Samtliga uppdrag medför ett omfattande sekretessåtagande. Detta innebär att den information som lämnar företaget aldrig kan omfattas av vilka kunder som lägger order, vilka produkter som utvecklas eller annan information som kan kopplas till våra uppdragsgivares verksamhet och framtida planering.

Risker och osäkerheter i verksamheten

Bolagen i koncernen utsätts för marknadsrisker, kreditrisker och likviditetsrisk i normal omfattning. En generell ekonomisk nedgång kan naturligtvis även minska efterfrågan på bolagets produkter och tjänster.

Medarbetare

Rekrytering av nya medarbetare är en avgörande faktor för fortsatt tillväxt. Bolaget har ökat insatserna avseende rekrytering.

Bolagets ledning och styrelse är av uppfattningen att rekrytering skall vara en kärnkompetens inom bolaget.

Vid periodens ingång uppgick antalet anställda till 71 och vid periodens slut till 86, en ökning med 21 %.

Vara den 23 augusti 2012

Sören Gustafsson

vd MVV Holding AB

Etiketter:

Lämna en kommentar