Arkiv för november, 2011

Frågor att ställa på SIAFS konferenssamtal / Questions for the SIAF conference call

tisdag, 8 november, 2011

In Swedish:

Jag tänkte göra upp en liten lista på grejer jag vill fråga på Sino Agro Foods konferenssamtal som ska äga rum nån gång efter 14:e november. Den här listan är tänkt att uppdateras vartefter jag kommer på fler frågor att ställa. Tyvärr kan jag inte garantera att jag kan ställa frågorna själv, det beror på när konferenssamtalet äger rum. Men jag ska försöka. I annat fall kan någon annan gärna ställa frågorna. Det är inte ens säkert att jag tillåts ställa alla frågor p.g.a. tidsbrist.

 • Hur stor chans är det att SIAF slutar med ambitionen att dela ut konvertibler till aktieägarna och istället enbart satsa på att dela ut pengar samt att köpa tillbaka aktier?
 • Kommer SIAF att få betala skatt på inkomsten från fiskodlingarna (Capital Award)?
 • Kan du förklara detaljerna kring Iron Ridge-affären? Leder det till utspädning?
 • Om ni spinner ut era företag, kommer ni då att säkerställa att era aktieägare får direktägande i dessa bolag?
 • Varför inte lista hela SIAF på en annan börs istället för att spinna ut era företag ett och ett?
 • När kommer ni att utöka ägandet i er första fiskodling till 75%?
 • Kan ni förklara IronRidge-affären i detalj och hur den inte kommer att leda till utspädning eller högre säljtryck?
 • Kommer det att ske fler liknande affärer som IronRidge?
 • Enligt era finansiella mål vill ni öka försäljningen från 55 MUSD till 350 MUSD 2013. Hur ska ni finansiera den här snabba tillväxten?
 • Tror du att utveclingen mot större och större fiskodlingsbeställnignar väntar i framtiden?

In English:

Questions that I hope that either I or someone else will be able to ask at the SIAF conference call (more questions will be added continously):

 • What are the chances that SIAF will skip the convertible part of the dividend and instead only opt for normal cash dividends and share buybacks as ways of rewarding the shareholders?
 • Will SIAF pay tax on the income from the fish farms (Capital Award)?
 • Can you explain the details of the Iron Ridge deal? Will it lead to dilution?
 • If you spin out your subsidiaries, will you ensure that the current shareholders will own shares directly in the subsidiaries?
 • Why not list SIAF in its entirety on a different exchange instead of spinning out the subsidiaries?
 • When will you increase ownership in the first fish farm to 75%?
 • Please, can you explain the IronRidge deal in detail and how it won’t lead to dilution or higher selling pressure?
 • Will there be more deals like the IronRidge deal?
 • According to you targets you want to increase sales from 55 MUSD this year to 350 MUSD in 2013. How will you finance this expansion?
 • Do you think that the trend towards larger fish farm orders will continue?

E-cat på Bloomberg TV

tisdag, 8 november, 2011

Andrea Rossi’s E-cat, som hävdas producera energi genom kall fusion, får mer och mer uppmärksamhet från traditionella medier.Nedan är ett kort inslag från Bloomberg TV:s show EnergyNow.

Andrea Rossi har sålt sina första LENR-kraftverk

söndag, 6 november, 2011

Jag har tidigare skrivit om Andrea Rossis e-cat, en apparat som genom LENR (kall fusion) alstrar energi, om allt är som det verkar. Nu har det första e-catkraftverket sålts. Ja faktiskt så har flera e-catkraftverk sålts enligt Rossi som nu tror på exponentiell försäljningstillväxt. Det ryktas att en av köparna är det japanska kärnkraftsbolaget Tepco.

En kommentar från en användare som kallar sig Francis på E-cat world:

Francis on October 31, 2011 at 12:01 pm

Rossi told me directly, that he sold already 13 E-Cats.
The price is increasing and the last customer was Tepco in Japan. Tepco will earn much money with the E-Cat and pay for the impact of the terrible crisis in Japan.

Nyteknik skriver:

Rossi uppger nu att en överenskommen uppdragsforskning vid Bolognas universitet kan inledas och att diskussioner om ett samarbete med Uppsala Universitet kan komma igång.

Rossi har alltså pratat om att även sponsra ett forskningsprogram i Uppsala.

Det finns en trevlig video på ecat.com som i dagsläget behandlar det test som utfördes den 6:e oktober. Hemsidan uppdateras ibland så den videon kan bytas ut mot nåt annat när som helst.

Det går nu att köpa aktier i Värmlandsmetanol

lördag, 5 november, 2011

Värmlandsmetanol som tänker utvinna metanol ur svensk skog och sälja det som bränsle till bilar (de felsta bilar tål att man blandar i en viss mängd metanol i bränslet) utför nu en nyemission vilket gör det möjligt för privatsparare att köpa aktier. Läs informationsbroschyren.

Ett spännande projekt men väldigt hög risk och jag kommer nog inte köpa aktier själv i dagsläget.

Ett citat:

Våra lönsamhetskalkyler, konservativt beräknade utifrån en
investering om 4 miljarder kronor, visar på en årlig genomsnitt-
lig avkastning efter skatt om 10 procent på satsat kapital under
de första femton åren, varvid den samlade avkastningen under
perioden även har fördelats på fyra inkomstfria byggår. Vi kon-
staterar, efter förhandlingar med fera aktörer på den svenska
kapitalmarknaden, att de genomgående är mycket kortsiktiga
och ovilliga att satsa på stora industriprojekt, som har en bygg-
tid på 3-4 år. Ett ständigt återkommande krav är ca 100 procent
avkastning på satsat kapital inom tre år, vilket ju är en omöjlig-
het om byggtiden är 3-4 år.
Utomlands fnns dock fortfarande en kapitalmarknad som
sysslar med långsiktig industriell projektfnansiering. Kontakter
har därför sedan förra året etablerats med utländska investerare
i syfte att ta in betydande eget kapital genom emissioner riktade
till ett fåtal större investerare.  Får vi fram eget kapital enligt
vår plan, kan vi täcka resterande behov genom upplåning.

Som sagt, väldigt hög risk.. Men spännande projekt och jag hoppas det går bra för dem.