TravelPartners bokslutskommuniké 2009

Med anledning av TravelPartners bokslutskommuniké skrev jag ner lite beräkningar, vilka du kan läsa nedan.

Tidigare räknade jag på tillväxten kvartal per kvartal. En eventuell liten miss jag gjorde var att räkna på nettoomsättningen istället för hela omsättningen. Visserligen är det nettoomsättningen som är den viktiga för TravelPartner men i och med att kvartalsvariationerna gällde hela branschen och därmed avsåg hela omsättningen kan det ha blivit lite missvisande.

I och för sig funkar det nog ändå rätt bra som en ungefärlig indikator men nu tänkte jag räkna lite på tillväxt för hela omsättningen på Q4-siffrorna för 2009.

Omsättning Q3: 405,2 MSEK
Omsättning Q4: 328,2 MSEK

Halvgudens säsongsvariation
Q1 – 28%, Q2 – 26%, Q3 – 25% och Q4 – 21%.

Säsongsjusterad tillväxt Q4 jämfört med Q3: 328,2/(405,2*21/25)=328,2/340,368=0,96425. Alltså en tillväxt på -3,6%.

“Officiell” säsongsvariation
Q1 – 32%, Q2 – 27%, Q3 – 22% och Q4 – 19%

Säsongsjusterad tillväxt Q4 jämfört med Q3: 328,2/(405,2*19/22)=328,2/349,95=0,937. En tillväxt på -6,2%.

Det mesta tyder alltså på att tillväxten mellan Q3 och Q4 var negativ, även säsongsjusterat.

Varför? Ja det kan man fråga sig. VD var väldigt fåordig i sin kommentar i bokslutskommunikén.

“Ännu ett kvartal där framgångarna fortsätter kan läggas till handlingarna. Vi har fortsatt att växa i ett bra
tempo.
Ett problem har dock funnits under perioden. Vi har under kvartalet belastats med kostnader för
kortbedrägerier på 1,9 MSEK. Dessa kostnader har tidigare legat på ca 0,2 MSEK per kvartal. Den lucka i
vårt anti-bedrägerissystem som hittats är tilltäppt. Installation av nytt bedrägerisystem, som komplement till
det befintliga, pågår och beräknas klart i början av mars.
Jag ser fortfarande mycket ljust på framtiden för bolaget.”

När han säger fortsatt växa måste han här hänvisa till förra året, och jämfört med förra året har de ju visserligen vuxit ordentligt.

En förklaring kan vara en minskad satsning på marknadsföring jämfört med det tredje kvartalet.

Övriga externa kostnader Q3: 10,9 Mkr.

Övriga externa kostnader Q4: 10,8 Mkr.

10,9-,84=10,06
10,8-1,7=9,1

Under Q3 drabbades TravelPartner av valutaförluster på 0,84 Mkr.
Under Q4 tillkom en extra engångsutgift på 1,7 Mkr p.g.a. ett bedrägeri.

Om valutaförlusterna sorteras under övriga externa kostnader så blir skillnaden 0,96 Mkr. Alltså ungefär en miljon mindre som satsades på marknadsföring under Q4.

En intressant iakttagelse man kan göra är att trots den extra engångsutgiften så blev vinsten för Q4 0,47 kr/aktie jämfört med 0,52 kr/aktie för Q3.

Engångskostnaden på 1,7 Mkr motsvarar ca 0,21 kr per aktie. Alltså, om inte den här engångskostnaden hade inträffat så hade vinsten för Q4 landat på 0,68 kr/aktie.

Nettoomsättningen minskade med 7,8% mellan Q3 och Q4, medans totala omsättningen/försäljningen minskade med 19%. Hur kommer det sig att nettoomsättningen minskade betydligt mindre än vad försäljningen gjorde?

Justerat för engångskostnaden blev vinsten i Q4 1,3 Mkr bättre än i Q3, eller 16 öre bättre per aktie. om man ska spekulera fritt skulle detta kunna bero på en kombination av ett genomsnittligt lägre försäljningspris per resa (vilket skulle gynna nettoomsättningen eftersom TravelPartner får betalt per resa i stort sett oberoende av dess pris), ökad försäljning av kringtjäster samt avslutning av olönsam annonsering. Detta är dock inte något man kan säga med säkerhet.

Lämna en kommentar